Küpsised ja privaatsuspoliitika

Käesolevat  privaatsuspoliitikat kohaldatakse alates 08. märstist 2023

 

ISIKUANDMETE PUUTUMATUSE KAITSE POLIITIKA

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE REEGLID

KÜPSISTEPOLIITIKA

Käesoleva isikuandmete kaitse poliitika eesmärk on selgitada isikuandmete töötlemise põhimõtteid ja käsitleda põhiõigusi, mida omavad andmesubjektid, kelle isikuandmeid me töötleme.

 

1.    Kes me oleme?

Isikuandmete vastutav töötleja on AS Baltem asukohaga Tuleviku tee 2a, 75312 Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond, mis on registreeritud Eesti Vabariigi äriregistris registrikoodiga 10092960 (edaspidi „Baltem“).

 

2.      Meie kontaktandmed


Isikuandmete vastutava töötlejaga saab võtta ühendust e-posti teel aadressil baltem@baltem.ee  ja telefoni teel, kui helistate numbrile: +372 606 0484

 

3.      Mis on Baltemi poolt töödeldavate isikuandmete töötlemise eesmärgid ja seaduslik alus? 

Isikuandmeid, mida Baltem kogub, töödeldakse kooskõlas põhimõtetega, mis on sätestatud andmekaitsealastes õigusaktides, sh Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta Isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (edaspidi „IKÜM“) ja sellega seotud Eesti Vabariigi õigusaktides, sh isikuandmete kaitse seaduses. Baltem käsitleb isikuandmeid vastavalt eespool nimetatud õigusaktidele konfidentsiaalsena ja kaitseb neid kolmandate isikute omavolilise juurdepääsu eest.

Baltem kogub ja töötleb isikuandmeid oma tegevuse raames:

a)    Baltem kui vastutava töötleja õigustatud huvist tuleneval eesmärgil, st teenuste pakkumiseks potentsiaalsetele klientidele, Baltemi teenuste turundamiseks, sealhulgas teabe avaldamiseks Baltem poolt korraldatavate või Baltemi osalusega toimivate ürituste ja Baltemi tegevuse kohta, aga analüütilistel ja statistilistel eesmärkidel, külastajate tegevuse analüüsimiseks veebisaidil ning kodulehega www.baltem.ee seotud IKT-turvalisuse tagamiseks (õiguslik alus: IKÜM-i artikli 6 lõike 1 punkt f);

b)    lepingute sõlmimiseks Baltemi ja Klientide vahel, sõlmitud lepingute täitmiseks, koostööks tarnijate ja teiste Baltemiga koostööd tegevate isikutega (õiguslik alus: IKÜM-i artikli 6 lõike 1 punkt b);

c)    Baltemisse tööle asumisest või Baltemiga koostööst huvitatud isikute leidmiseks ja kaasamiseks (õiguslik alus: vastavalt IKÜM-i artikli 6 lõike 1 punkt c ja artikli 6 lõike 1 punkt a);

d)    Baltemi juriidiliste kohustuste täitmiseks (õiguslik alus: IKÜM-i artikli 6 lõike 1 punkt c),

e)    turunduslikel eesmärkidel, kui isik on andnud nõusoleku otseturundusliku teabe, st uudiskirja saamiseks (õiguslik alus: IKÜM-i artikli 6 lõike 1 punkt a).

 


Baltem jätab endale õiguse mitte vastata päringutele, mis ei sisalda kõiki küsitud andmeid, ning neid mitte töödelda.


Isik, kes avaldab Baltemile oma andmed, garanteerib nende andmete õigsuse ja nõustub, et Baltem võib aeg-ajalt nõuda isiku kohta säilitatavate isikuandmete ülevaatamist ja uuendamist.

 

3.1. Kui olete Baltemi klient või potentsiaalne klient


Baltem töötleb teie isikuandmeid äri- ja/või lepingulise suhte loomiseks, hoidmiseks ja täitmiseks vajalikus ulatuses. Isikuandmete töötlemine toimub vabatahtlikkuse alusel, kuid olenevalt asjaoludest võib andmete esitamisest keeldumine või kustutamise taotlus takistada meil näiteks teiega ühenduse võtmist, lepingu sõlmimist või teenuse osutamist.

Täpsemad eesmärgid, milleks Baltem võib teie andmeid töödelda, ning sellise töötlemise õiguslikud alused on esitatud allpool:

1)         Teie ja Baltemi vahelise lepingu täitmine ja lepingueelsete sammude astumine (vastavalt IKÜM-i artikli 6 lõike 1 punktile b):

a.    teiega sõlmitud lepinguliste suhete haldamine, hinnangute ja pakkumiste koostamine, tellitud kaupade ja teenuste tarnimise tagamine Baltemi poolt ning teenuste kvaliteedi, arvete esitamise, võlgnevuste sissenõudmise ja tagasivõtmise korraldamine;

b.    ärisuhete juhtimine potentsiaalsete klientidega, Baltemi pakutavaid tooteid ja teenuseid puudutavatele teabepäringutele vastamine;

c.     teie ja Baltemi vahelise koostööga seoses Baltemile esitatavate õiguslike, kohtuväliste või kindlustusnõuete haldamine ja töötlemine.

2)         Baltemi õigustatud huvid (vastavalt IKÜM-i artikli 6 lõike 1 punktile f ja kooskõlas IKÜM-i põhjenduste punktiga 47):

a.    Teiega sõlmitud lepingutes käsitletud toodete ja teenustega sarnaseid tooteid ja teenuseid puudutavate kommertsteadaannete edastamine. Sellisel juhul on Baltemi õigustatud huviks pakkuda sellistele klientidele otseturunduslikku teavet vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse põhjenduse punktile 47.

b.    Turuanalüüside koostamine, et mõista meie toodete või teenuste kvaliteeti ja klientide eelistusi. Baltemi õigustatud huvi on parendada oma kommertspakkumisi ja klienditeeninduse kvaliteeti. 

c.     Baltemi kodulehe, rakenduste ja Baltemi platvormi juhtimine, seire ja haldamine eesmärgiga parandada veebiportaali efektiivsust ja viia läbi avalikkuse eelistustele kohandatud turundustegevusi.

d.    Veebianalüütika korraldamine ja eelkõige sisemiste statistiliste andmete kogumine ja sisemiste analüüside  koostamine avalikkuse eelistustele kohandatud turundustegevuste läbiviimiseks, kommertspakkumiste ja klienditeeninduse kvaliteedi parandamiseks.

3)         Vastutaval töötlejal lasuvate juriidiliste kohustuste, sh maksukohustuste, raamatupidamiskohustuste, avalik-õiguslikele isikutele andmete avaldamise kohustuse täitmine (vastavalt IKÜM-i artikli 6 lõike 1 punktile c);

 

3.2.  Kui olete Baltemi tarnija või potentsiaalne tarnija

Kui olete Baltemi tarnija või potentsiaalne tarnija või esindate seda ning otsustate Baltemiga ühendust võtta, on töödeldavad andmed vajalikud teie kui füüsilisest isikust ettevõtjaga või äriühinguga, mida esindate, lepingulise suhte loomiseks ja hoidmiseks.

Täpsemad eesmärgid, milleks Baltem võib teie andmeid töödelda, ning sellise töötlemise õiguslikud alused on esitatud allpool:

1)         Teie ja Baltemi vahelise lepingu täitmine ja lepingueelsete sammude astumine (vastavalt IKÜM-i artikli 6 lõike 1 punktile b):

a.      Ärisuhete haldamine potentsiaalsete tarnijatega, vajaliku teabe edastamine.

b.    Koostöö vormistamine, mis hõlmab lepingu ettevalmistamise ja allkirjastamise protsessi.

c.     Lepinguliste suhete haldamine Baltemi tarnijatega, mis hõlmab koostöö ja maksete seiret.

2)         Vastutava töötleja õigustatud huvi tagamine (vastavalt IKÜM-i artikli 6 lõike 1 punktile f), eelkõige:

a.   andmete arhiveerimine ja isikuandme kaitset puudutavate kohustuste täitmise dokumenteerimine;

b.   lepingu täitmisega otseselt mitteseotud taotluste käsitlemine;

c.   veebianalüütika korraldamine ning eelkõige sisemiste statistiliste andmete kogumine ja sisemiste analüüside läbiviimine meie kommertspakkumise ja klienditeeninduse turunduse ning täiustamise eesmärgil;

d.   võimalike õigusnõuete, sealhulgas kohtuväliste nõuete uurimine ja kaitsmine;

3)         Vastutaval töötlejal lasuvate juriidiliste kohustuste, sh maksukohustuste, raamatupidamiskohustuste, avalik-õiguslikele isikutele andmete avaldamise kohustuse täitmine (vastavalt IKÜM-i artikli 6 lõike 1 punktile c);

 

3.3. Juhul, kui kandideerid Baltemisse tööle

Te võite võtta ühendust Baltemiga, kui soovite saata oma CV-d, et osaleda värbamisprotsessis, mille eesmärk on leida firmasse uusi töötajaid. Selleks töötleb Baltem teie isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik värbamisprotsessis osalemiseks ning et teavitada teid, kui peaksite seda soovima, ka võimalikest edaspidistest värbamisprotsessidest, milles teil oleks võimalik osaleda.

Täpsemad eesmärgid, milleks Baltem võib teie andmeid töödelda, ning sellise töötlemise õiguslikud alused on esitatud allpool:

1)            Vastutava töötleja juriidiliste kohustuste täitmine (IKÜM-i artikli 6 lõike 1 punkt c) selleks, et:

a.    värvata töötajaid konkreetsele ametikohale, analüüsida CV-sid, viia läbi intervjuusid, hinnata kandidaadi kvalifikatsiooni. Tööandja töötleb ainult töölepingu seaduses loetletud isikuandmeid, st nimi, sünniaeg, kontaktandmed ja vajadusel haridus, kutsekvalifikatsioon, varasem töökäik;

b.    tagada andmete arhiveerimine ja isikuandme kaitset puudutavate kohustuste täitmise dokumenteerimine;

2)            Tööandja kui vastutava töötleja õigustatud huvi (vastavalt IKÜM-i artikli 6 lõike 1 punktile f):

a.    värbamisprotsessi haldamine täiendavate andmete saamiseks, kui need on töölevõtmise seisukohast asjakohased, nt. kandidaadi eeldatav sissetulek;

b.    nõuete uurimine, kehtestamine ja nende vastu kaitsmine.

3)            Kandidaadi vabatahtlik nõusolek (IKÜM-i artikli 6 lõike 1 punkt a):

a.    osalemine tulevastes värbamistes;

b.    värbamisprotsessi juhtimine seoses kandidaadi poolt vabatahtlikult esitatud andmetega, nt foto, huvid.

 


4.    Nõusolek kontaktivormi kasutamiseks

Kui soovite võtta Baltemiga ühendust kontaktvormi kaudu, võidakse teilt paluda esitada järgmised isikuandmed: nimi, firma nimi, maakond, telefoninumber, e-posti aadress. Teie isikuandmete töötlemine teie taotluse käsitlemiseks põhineb teie nõusolekul (õiguslik alus: IKÜM-i artikli 6 lõike 1 punkt a). Küsitud isikuandmete esitamine ei ole kohustuslik, kuid andmete esitamata jätmise korral ei ole võimalik teie taotlust käsitleda.


5.    Nõusolek uudiskirja saamiseks

Kui soovite saada värskeimat teavet Baltemi pakkumiste ja tutvustuste kohta (uudiskiri), võidakse teilt paluda esitada järgmised isikuandmed: nimi, e-posti aadress. Uudiskirja saamiseks nõutavate isikuandmete töötlemine toimub nõusoleku alusel (õiguslik alus: IKÜM-i artikli 6 lõike 1 punkt a). Registreerimiseks ning Baltemi värskeimate pakkumiste ja turundusteadete saamiseks küsitavate isikuandmete esitamine ei ole kohustuslik, kuid nende esitamata jätmise korral pole võimalik teie taotlust rahuldada.

Teil on võimalik meie otseturunduslikest teadetest igal ajal loobuda. Selleks võtke meiega lihtsalt ühendust antud e-posti aadressil: baltem@baltem.ee.

 

6.      Vastutava töötleja Facebooki ja LinkedIni profiilide opereerimine

Vastutava töötleja Facebooki ja LinkedIni profiilide kasutamine on vabatahtlik. Isikuandmeteks, mida Baltem profiilide teenustes kasutamisega seoses töötleb, on teie profiilinimi ja andmed, mille olete oma profiilile „avalikena“ lisanud.

Teie andmete töötlemise aluseks on IKÜM-i artikli 6 lõike 1 punkt f. Töötlemine on vajalik vastutava töötleja õigustatud huvides, antud juhul sotsiaalmeedia profiilide haldamiseks. Vastutav töötleja teavitab teid, et töötleb ülal kirjeldatud eesmärgil töödeldavaid isikuandmeid ainult sellises ulatuses, millises te vastutava töötleja profiili kasutate. Eelnimetatud isikuandmete esitamine on vabatahtlik ja vajalik selleks, et teil oleks võimalik antud saidil vastutava töötleja profiili kasutada. Andmete esitamata jätmise korral ei ole võimalik vastutava töötleja profiili kasutada. Vastutav töötleja töötleb eespool nimetatud isikuandmeid seni, kuni te pole esitanud edukalt vastuväite või kuni töötlemise eesmärk on saavutatud.

 

7.      Andmete töötlemine seoses veebisaidi seirega

Avaldame vastutava töötlejana, et võime oma teenuste täiustamiseks, kasutajatele paremini kohandatud sisu pakkumiseks ja kasutajate veebisaidi kasutamise analüüsimiseks kasutada selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised või jälgimistarkvara.

Juhime tähelepanu, et enamikel juhtudest ei ole meil võimalik teid sellise tehnoloogiaga kogutava teabe põhjal tuvastada. Juhul, kui on oht tuvastada konkreetne andmesubjekt, kes pole nõusolekut andnud, kustutab töötleja andmed viivitamatult.

Küpsised on väikesed failid, mis salvestatakse teie seadme püsimällu, kui külastate teatud veebisaite. Need sisaldavad teavet teie seadme kohta, ent ei sisalda andmeid teie isiku kohta.

Veebisaidil võidakse kasutada järgmist liiki küpsiseid:

a.    Vajalikud küpsised – need küpsised on vajalikud veebisaidi nõuetekohaseks toimimiseks. Neid saab deaktiveerida ainult brauseri sätteid muutes, kuid see võib mõjutada veebisaidi korrektset toimimist.

b.    Analüütilised küpsised – nende küpsiste abil analüüsitakse teie tegevusi meie veebisaidil. Need analüüsid võimaldavad meil jälgida veebisaidi külastajate huvide trende.

Küpsised koguvad ja salvestavad teavet selle kohta, millal te meie veebisaiti külastasite ja kuidas te seda kasutate, et saaksime salvestada teavet teie saidi külastuste kohta ning pakkuda paremat sirvimiskogemust ja -teenust ning andmeid analüüsida.

Veebiportaal kasutab küpsiseid järgmistel eesmärkidel: kasutaja seansi meeldejätmine, statistika, turundus, veebisaidi funktsioonide pakkumine. Analüüsi raames võtab vastutav töötleja muu hulgas arvesse seda, kuidas kasutaja veebisaidil liigub, kui palju aega ühel või teisel veebilehel viibib või millistel kohtadel veebisaidil kasutaja klõpsab. Profileerimine hõlmab veebisaidi kasutajale potentsiaalselt huvi pakkuvate toodete või teenuste automaatset hindamist. Profiilide koostamiseks töötleb vastutav töötleja teavet kasutajale kuvatava sisu kohta. Profileerimine aitab tagada, et kasutatavates veebiteenustes kasutajale kuvatavad toodete või teenuste reklaamid oleksid rohkem kohandatud kasutaja huvide ja vajaduste järgi.

Vastutav töötleja teostab profileerimist ja kogub analüütilisi andmeid, et pakkuda teie eelistustele vastavaid isikupärastatud teenuseid. 

Selliste andmete töötlemine põhineb kasutaja nõusolekul. Kasutajal on õigus keelduda nõusoleku andmisest profiilide koostamiseks ja analüütiliste andmete kogumiseks, mis ei mõjuta tema võimalust veebiportaali kasutada. Küpsised salvestatakse kasutaja seadme (arvuti, tahvelarvuti, telefon jne) mällu ning need ei muuda kasutaja seadme sätteid. Kasutaja saab oma brauseri vastavate valikute abil küpsised igal ajal kustutada ja küpsiste edasise kasutamise blokeerida. Kui kustutate küpsised või blokeerite küpsiste kasutamise, siis lõpetab vastutav töötleja nende edasise töötlemise. Sellega on teil kui veebisaidi kasutajal võimalik igal ajal nende andmete edastamine veebisaidile lõpetada, kustutades oma seadmetesse salvestatud küpsised. Selleks peate muutma oma kasutatava veebibrauseri sätteid.

 

8.   Töödeldavate isikuandmete ulatus ja liigid

8.1. Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks töödeldavad isikuandmed:

·      ees- ja perekonnanimi / firma,

·      elukoha- / registrijärgse asukoha aadress,

·      isiku- / registrikood

·      KMKR nr 

·      e-posti aadress,

·      telefoninumber; 

8.2. Tarnijate või potentsiaalsete tarnijate isikuandmed:

·      ees- ja perekonnanimi / firma,

·      elukoha- / registrijärgse asukoha aadress,

·      isiku- / registrikood

·      KMKR nr

·      e-posti aadress,

·      telefoninumber; 

8.3. Töötajate värbamiseks töödeldavad isikuandmed:

·         ees- ja perekonnanimi

·         sünniaeg,

·         kandideerija poolt esitatud kontaktandmed (nt kodune aadress, e-posti aadress, telefoninumber),

·         haridus,

·         kutsekvalifikatsioon,

·         varasem töökogemus.

8.4. Isikuandmed, mida töödeldakse, kui veebiportaali kasutab registreerimata kasutaja: IP-aadress,

·         küpsised,

·         veebisaidi kasutamisega seotud seansi andmed kasutajaprofiilide koostamiseks ja lubatud analüütikaga seotud tegevusteks,

·         veebiportaali külastamise kuupäev ja kellaaeg,

·         operatsioonisüsteemi tüüp,

·         ligikaudne asukoht,

·         veebisaidi sirvimiseks kasutatud Interneti-brauseri tüüp,

·         veebiportaalis veedetud aeg.

8.5. Isikuandmed, mida töödeldakse, kui veebiportaali kasutaja kasutab kontaktvormi:

·           ees- ja perekonnanimi

·           firma

·           e-posti aadress,

·           telefoninumber; 

·           maakond,

·           tellimuse number, kui taotlus on seotud esitatud tellimusega,

·           pangakonto number, kui teavitusega kaasneb kohustus maksta hüvitist isiku kontole, kelle isikuandmeid töödeldakse,

8.6. Uudiskirja kasutajate isikuandmed:

·           ees- ja perekonnanimi

·           e-posti aadress,

8.7. Facebooki ja LinkedIni kasutajate isikuandmed:

·           teie profiilinimi

·           andmed, mille avaldasite oma profiilil „avalikena“.

 

9.   Kes on kolmandad isikud, kellega võib teie isikuandmeid jagada?

Isikuandmeid, mille te Baltemile esitate, võidakse edastada järgmistele adressaatide kategooriatele:

a.      kolmandad isikud, kellele Baltem on kohustatud teavet avaldama, nt: riigiasutused, et täita nimetatud asutuste nõudeid või, vastavalt olukorrale, kehtivaid õigusakte;

b.      isikud, kelle teenuseid me isikuandmete töötlemiseks kasutame, nt halduspersonal, raamatupidamisbürood, advokaadibürood, veebimaksesüsteemide pakkujad, IT-teenuste pakkujad ja -süsteemid. 

Lisaks teavitame teid, et Baltem võib teha koostööd ettevõtjatega, mis asuvad väljaspool Euroopa Liitu. Sellistel juhtudel nõuab Baltem, et need ettevõtjad järgiksid siduva lepinguga kehtestatud isikuandmete kaitse meetmeid, välja arvatud juhul, kui Euroopa Komisjon on tuvastanud, et riigis, kus nimetatud ettevõtjad asuvad, on tagatud isikuandmete kaitse piisav tase.

Kui soovite saada kolmandatelt isikutelt Baltemi poolt nõutavate ettevaatusmeetmete loetelu koopiat, võite esitada vastutava töötlejale vastavasisulise taotluse.

 

10.   Kuidas Baltem teie andmeid kaitseb?

Baltem on kehtestanud asjakohased eeskirjad ning asjakohased korralduslikud ja tehnilised meetmed, et tagada isikuandmete piisav turvalisus ja kaitse ebaseadusliku või omavolilise juurdepääsu, kaotsimineku või juhusliku hävimise, kahjustamise, kasutamise ja ebaseadusliku või omavolilise avaldamise eest.

Lisaks rakendab Baltem kõiki mõistlike ettevaatusmeetmeid tagamaks, et meie personal ja töötajad, kes omavad juurdepääsu teie isikuandmetele, on saanud piisava väljaõppe.

Igal juhul juhime tähelepanu, et andmete mis tahes viisil edastamine Interneti kaudu ei ole täiesti turvaline ja seetõttu tuleb seda teha teie enda riisikol. Kuigi me anname teie isikuandmete kaitsmisel endast parima, ei saa Baltem tagada veebisaidi kaudu edastatavate isikuandmete turvalisust.

Vastutav töötleja on vastavalt asjakohastele seadustele, sealhulgas IKÜM-i artiklile 32 kohustatud tagama:

a.      isikuandmete pseudonüümimise ja krüpteerimise,

b.      suutlikkuse kindlustada isikuandmeid töötlevate süsteemide ja teenuste kestev konfidentsiaalsus, terviklus, kättesaadavus ja säilimine;

c.      suutlikkuse taastada õigeaegselt isikuandmete kättesaadavus ja juurdepääs andmetele füüsilise või tehnilise vahejuhtumi korral;

d.      tehniliste ja korralduslike meetmete tõhususe regulaarse testimise, mõõtmise ja hindamise, eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus.

Vastutav töötleja astub samme tagamaks, et iga isikuandmetele juurdepääsu omav vastutava töötleja volitusel tegutsev isikuandmete vastuvõtja töötleb neid andmeid ainult vastutava töötleja juhiste ja selleks otstarbeks antud eelneva volituse alusel, välja arvatud juhul, kui töötlemine toimub Euroopa Liidu või liikmesriigi õiguse alusel. 

 

11.         Kui kaua Baltem teie andmeid säilitab?

Teie andmete säilitamise tähtaeg määratakse vastavalt teie ja Baltemi vahelise lepingulise suhte kestusele ja seadusega määratud tähtaegadele. Selles mõttes on kriteeriumid, mida Baltem teie andmete säilitamise tingimuste määramisel kasutab, kehtestatud kooskõlas kehtivate õigusaktide, määruste ja juhendite nõuetega ning Baltemi tegevusest tulenevatele nõuetega, mis on seotud õigesuhete haldamine oma klientidega. Teie andmeid ei säilitata kauem, kui on vajalik andmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks ning mitte mingil juhul kauem kui andmete säilitamise eesmärgiga seoses tekkida võivate nõuete aegumistähtaeg.

Kui kandideerite Baltemisse tööle ja osalete värbamisprotsessis, säilitatakse teie isikuandmeid kuni värbamisprotsessi lõpuni ja, kui olete andnud nõusoleku kasutada oma andmeid tulevastes värbamisprotsessides, siis kuni 1 aasta jooksul. Vajadusel säilitatakse teie isikuandmeid kuni võimalike nõuete aegumistähtaja möödumiseni.

Alati, kui annate nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks nõusoleku alusel, nt uudiskirja saamiseks, säilitatakse teie andmeid kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.

 

12.   Andmesubjekti õigused

Seoses isikuandmete töötlemisega vastutava töötleja poolt on kõigil, kelle isikuandmeid töödeldakse, õigus oma isikuandmetega seoses:

a.      nõuda juurdepääsu oma isikuandmetele, sealhulgas õigus saada oma isikuandmete koopia (IKÜM-i artikkel 15),

b.      isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud isikuandmete töötlemise seaduslikkust (IKÜM-i artikli 14 lõike 2 punkt d),

c.      nõuda oma isikuandmete parandamist (korrigeerimist) (IKÜM-i artikkel 16),

d.      nõuda oma isikuandmete kustutamist (IKÜM-i artikkel 17),

e.      nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist (IKÜM-i artikkel 18),

f.       edastada oma isikuandmed teisele vastutavale töötlejale (IKÜM-i artikkel 20),

g.      esitada igal ajal vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele:

- põhjustel, mis on seotud kasutaja konkreetse olukorraga, kui tema isikuandmeid töödeldakse IKÜM-i artikli 6 lõike 1 punkti f alusel (st vastutava töötleja õigustatud huvides), sealhulgas profiilide koostamiseks (IKÜMI-i artikli 21 lõige 1),

– kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse, sealhulgas profiilide koostamise eesmärgil, niivõrd, kuivõrd töötlemine on sellise otseturundusega seotud (IKÜM-i artikli 21 lõige 2).

 

13.   Kuidas te saate oma isikuandmetega seotud õigusi kasutada?

Teil on õigus oma andmetele juurde pääseda, neid parandada, kustutada, vaidlustada, piirata ja edastada ning te võite eelnevalt antud nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Oma õiguste kasutamiseks võtke ühendust vastutava töötlejaga e-posti aadressil baltem@baltem.ee  ja telefonil: +372 606 0484

Lisaks on teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole, eriti kui leiate, et teie õigused pole piisavalt kaitstud.

 

14.         Kuidas meiega ühendust võtta?

Kui teil on andmekaitse kohta küsimusi või kommentaare, võite meiega ühendust võtta aadressil baltem@baltem.ee  ja telefonil +372 606 0484.

Viimati värskendatud: 08.03.2023

 

24/7 HOOLDUS
Helistage meile Küsige pakkumist Telli teenus
Kontaktform
Kirjuta meile
Teavitamiskohustus Veel
Baltem EE
Täname. Sőnum on saadetud.
Kontaktform
Rendimasin
Teavitamiskohustus Veel
Baltem EE
Täname. Sőnum on saadetud.
Newsletter
Registreeri uudiskirja saajaks ja edastame kord kuus uusimat teavet meie pakkumiste ja kampaaniate kohta.
Teavitamiskohustus Veel
Baltem EE
Aitäh uudiskirjaga liitumast!
Kontaktform
Kirjuta meile
Teavitamiskohustus Veel
Baltem EE
Täname. Sőnum on saadetud.